Czy inna męskość jest możliwa? [rec. Wojciech Śmieja: Hegemonia i trauma. Literatura wobec dominujących fikcji męskości. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2016, ss. 404.]Abstrakt

The article is a discussion of the book by Wojciech Śmieja entitled: Hegemonia i trauma. Literatura wobec dominujących fikcji męskości. The author of the article concentrates on highlighting the importance of the Silesian scholar’s publication for Polish studies on masculinity. He describes the historical and theoretical literary framework of the presented work, paying attention to the rich exemplification of the analyzed issues. He also undertakes a discussion with some theoretical assumptions of the book, especially in the context of the implications of Kaja Silverman’s model and draws attention to some of the interpretation problems associated with the use of this theoretical approach. The author, thus, proposes an outline of alternative ways of reading the texts of Jacek Podsiadło and Szczepan Twardoch, pointing to the possibility of shifting the focus from Silverman’s approach of masochism to the issue of specifically
understood individuation as the possibility of a different interpretation of the male position – an interpretation which contests the patriarchal social order.


Słowa kluczowe

men‘s studies; studies on masculinity; male domination; trauma; hegemony

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-29


ZającJ. (2017). Czy inna męskość jest możliwa? [rec. Wojciech Śmieja: Hegemonia i trauma. Literatura wobec dominujących fikcji męskości. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2016, ss. 404.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 10(2), 265-272. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8702

Jan Zając 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2017 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).