Żałoba i rewolucja Refleksje heglowskieAbstrakt

The article takes up a problem of a complex relationship between Hegel and the French Revolution, of which the philosopher was both a great enthusiast and a brilliant critic. The point of departure for the analysis is a critical reading of the traditional interpretations of Hegel’s relation to the Revolution (J. Ritter and J. Habermas), which enables the author to develop a “speculative interpretation of the Revolution” on the basis of Phenomenology of Spirit. The key to the understanding of the dynamics of the Enlightenment, which found its culmination in the Revolution, is the inner dialectic of knowledge and faith which constitutes this epoch. The ideas of the Enlightenment become undermined by the opposition between the German (reformation) process of working through the relation between faith and knowledge and the French (revolutionary) repression of its mutual relationship. This paradox recognized by Hegel (in R. Comay’s interpretation) leads the philosopher to formulate a dialectic position: revolution with reformation would be the work of mourning (the process of working through) on this lost object (the world of faith), whereas revolution without reformation would remain only futile melancholy of terror, compensating for the lack of reformation. The paradoxical lesson for the present times (inspired by S. Žižek’s reading) which arises from Hegel’s interpretation is the following: cultural revolution (revolution in thinking itself, in utopian dreams) is the condition of possibility of the success of social revolution.


Słowa kluczowe

Hegel; terror; revolution; Jacobins; dialectic

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-30


WójcikB. (2015). Żałoba i rewolucja Refleksje heglowskie. Śląskie Studia Polonistyczne, 7(2), 131-154. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8757

Bartosz Wójcik 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  PolskaCopyright (c) 2015 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).