Wkurwy, złostki i pomiędzy. O wierszach Kamili Janiak

Paweł Kaczmarski
https://orcid.org/0000-0002-9488-0816

Abstrakt

The article is focused on the theme of anger in Kamila Janiak’s poetry – its forms, types, and understanding that transpire as she develops her poetry. A paradigm of reception assumed herein as a departure point is the category of a “piss-off” (Polish vulgar noun wkurw, a strong sensation of anger), which is synonymous with intense and politically motivated indignation. The author of the article, however, attempts to show that Janiak’s poetry has been for a long time defined by other affective registers; emotions and moods in a way supressed – restricted, unfulfilled, most of all: incapable of climaxing and of “exploding.” The said state of affairs should be connected with the structure of individual and collective subjectivity appearing in Janiak’s poetry, namely, a subject that is shattered and (also politically) dispersed, lacking any devices to develop a coherent narrative, with hardly any access to political forms of anger which frequently cannot exist without consistent narrative. Instead of being expressed by one’s indignation, the said subject resorts to “little fits of pique” (a diminutive złostki is used here by Janiak), a series of minor, yet rapidly accumulating irritations, which do not find their outlet. This state of being affectively shattered may be seen in existential categories, but also political and generational ones.


Słowa kluczowe

anger; indignation; narrative; multiplicity; affects

Janiak Kamila, 2007: frajerom śmierć i inne historie. [Ilustr. Marek Sobczyk]. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury.

Janiak Kamila, 2009: kto zabił bambi? [Ilustr. Marek Sobczyk]. Warszawa: Fundacja Modern Art Means Modern Artist Language (MAMMAL).

Janiak Kamila, Budnik Agnieszka, 2019: W stronę konkretu. Rozmowa z Kamilą Janiak. Tekst Agnieszka Budnik. „Kultura u Podstaw”. 24.01.2019. [Online:] https://kulturaupodstaw.pl/kamila-janiak-w-strone-konkretu/ [20.08.2019].

Janiak Kamila, Staśko Maja, [b.r.]: I nic, i nic dzieje się dalej. [Z Kamilą Janiak rozmawia Maja Staśko]. „biBLioteka”. Sierpień 2016. [Online:] https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/nic-nic-dzieje-sie/ [20.08.2019].

Janiak Kamila, 2016: zwęglona jantar. [Rysunki Grzegorz Szyma]. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury.

Janiak Kamila, 2018: wiersze przeciwko ludzkości. Autorka ilustr. Ola Wasilewska. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu–Staromiejski Dom Kultury w Warszawie.

Kozioł Paweł, [b.r.]: Kamila Janiak. Culture.pl. [Online:] https://culture.pl/pl/tworca/kamila-janiak [20.08.2019].

Skurtys Jakub, 2016: Ja-składnia. [Online:] https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/ja-skladnia/[15.10.2019].

Winiarski Jakub, 2008: Drapieżna, wulgarna, nieco chaotyczna. „Odra”, nr 2.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


KaczmarskiP. (2019). Wkurwy, złostki i pomiędzy. O wierszach Kamili Janiak. Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 173-186. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.12

Paweł Kaczmarski  pawel.j.kaczmarski@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9488-0816
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).