„Kochany Tadziku…” – listy Teodora i Eleonory Parnickich do rodziny Banasiów (prefaced and edited by Piotr Gorliński-Kucik)


Abstrakt

The letters from Teodor Parnicki, first sent during his years as an émigré in Mexico, and then from Poland, are a vocal testimony to the many years of friendship between the said novelist and Tadeusz Banaś and his family. Aside from recollections of Lviv (then Polish Lwów), where the two initiated their relationship while being in-volved in Sygnały magazine during interwar years, another valuable element of the correspondence in question is Parnicki’s translation of Valery Bryusov’s poem Cienie [Shadows], as well as (quoted by Parnicki entirely from his memory) a poem by Tadeusz Hollender Pochwała Parnickiego i filozofii jego (A Praise of Parnicki and His Philosophy). The collection is concluded by two letters written by Eleonora Parnicka, sent to the family Banaś after her husband’s death in 1988.


Słowa kluczowe

Tadeusz Banaś; Teodor Parnicki; historical novel; Lwów; Wrocław

Banaś Tadeusz, 1937: Na zakręcie historji. „Sygnały”, nr 35.
Banaś Tadeusz, 1968: Między dawnymi a nowymi laty. „Odra”, nr 2.
Boy-Żeleński Tadeusz, 1988: Słówka. Oprac. Tomasz Weiss, Ewa Miodońska-Brookes, Jan Michalik. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Chrostek Mariusz, 2016: Złote lata polonistyki lwowskiej (1919–1939). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Frantz Wiktor, 1972: Odłamki wspomnień przez przetak pamięci przesianych. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Gorliński-Kucik Piotr, oprac., 2015: „Nikt z krytyków w tym stopniu, co Pan, nie wniknął w »istotny sens«”. Listy Teodora i Eleonory Parnickich do Jacka Łukasiewicza. „Pamiętnik Literacki”, nr 4.
Greń Zygmunt, 1956: Czy koniec zgody narodów? „Życie Literackie”, nr 11.
Greń Zygmunt, 1957: Cena. „Dziennik Polski”, nr 68.
Hollender Tadeusz, 1933: Szturm na grafograndę. „Wczoraj – Dziś – Jutro”, nr 2.
Hollender Tadeusz, 1936: Czas który minął i inne wiersze. Lwów: A. Krawczyński.
Hollender Tadeusz, 1938: Ludzie i pomniki. Książka wierszem. Warszawa: F. Hoesick.
Hollender Tadeusz, 1963: Liryka i satyra. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Jaszczołd Henryk [Banaś Tadeusz], 1957: Teodor Parnicki… odzyskany. „Wrocławski Tygodnik Katolików”, nr 6.
Łukasiewicz Jacek, 1974: Republika mieszańców. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Łukasiewicz Jacek, 1989: Gwiazda Parnickiego. „Odra”, nr 12.
Markiewka Tomasz, oprac., 2000: „Ale mój świat to zaklęte koło...”. Listy Teodora Parnickiego do Tymona Terleckiego z lat 1942–1943. „Pamiętnik Literacki”, z. 1.
Matuszewski Ryszard, Pollak Seweryn, red., 1966: Poezja polska 1914–1939. Antologia. Wyd. 2. Warszawa: Czytelnik.
Parnicki Teodor, 1928: Henryk Sienkiewicz i Aleksander Dumas (ojciec). „Tygodnik Polski”, nr 303.
Parnicki Teodor, 1929–1930: Trzy minuty po trzeciej. „Lwowski Kurier Poranny” 1929, nr 414–604, 1930, nr 1–23.
Parnicki Teodor, 1932a: Czan-Tso-Lin. Warszawa: Rój.
Parnicki Teodor, 1932b: Rozkaz nr 94. „Kurier Lwowski”, nr 133–160.
Parnicki Teodor, 1937: Aecjusz, ostatni Rzymianin. Powieść historycz-biograficzna. Warszawa: Rój.
Parnicki Teodor, 1944–1945: Srebrne orły. Powieść historyczna. Jerozolima: W Drodze.
Parnicki Teodor, 1949: Srebrne orły. Powieść z przełomu wieków X i XI. Wyd. 2. Wrocław: Książnica Atlas.
Parnicki Teodor, 1955: Koniec „Zgody Narodów”. Powieść z roku 179 przed Nar. Chr. Paryż: Kultura.
Parnicki Teodor, 1956: Aecjusz, ostatni Rzymianin. Powieść historyczn-biograficzna. Wyd. 3. Warszawa: PAX.
Parnicki Teodor, 1957: Koniec „Zgody Narodów”. Powieść z roku 179 przed Nar. Chr. Wyd. 2. Warszawa: PAX.
Parnicki Teodor, 1966: Koła na piasku. Powieść z roku 160 przed narodzeniem Chrystusa. Warszawa: PAX.
Parnicki Teodor, 1974: Co to jest powieść historyczna. „Życie i Myśl”, nr 3 (cz. 1), nr 4 (cz. 2).
Parnicki Teodor, 1976a: Hrabia Julian i król Roderyk. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Parnicki Teodor, 1976b: Sam wyjdę bezbronny. Powieść historyczno-fantastyczna w trzech częściach. Warszawa: PAX.
Parnicki Teodor, 1978: Szkice literackie. Warszawa: PAX.
Parnicki Teodor, 1986: Jak to było we Lwowie. „Życie Literackie”, nr 43.
Parnicki Teodor, 2003: Ostatnia powieść. T. 1–2. Warszawa: Noir sur Blanc.
Parnicki Teodor, 2008: Dzienniki z lat osiemdziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej. Oprac. Tomasz Markiewka. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Parnicki Teodor, 2015: Trzy minuty po trzeciej. Powieść egzotyczno-sensacyjna. Oprac. T. Markiewka. Warszawa: Noir sur Blanc.
Piotrowski Andrzej, 1959: Nadzieja. „Życie i Myśl”, nr 56.
Puszkin Aleksander, 1982: Eugeniusz Oniegin. Przeł. Adam Ważyk. Wyd. 9. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Skwarczyńska Stefania, 1963: Tadeusz Hollender. W: Tadeusz Hollender: Liryka i satyra. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Trzebuchowski Paweł, 1966: Czyżby zmierzch? „Za i Przeciw”, nr 41.
Tyrowicz Marian, 1986: Lwów literacki dwudziestolecia (fragmenty). „Życie Literackie”, nr 38, 39, 42.
Żylińska Jadwiga, 1957: Koniec zgody narodów. „Nowa Kultura”, nr 42.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


Gorliński-KucikP. (2019). „Kochany Tadziku…” – listy Teodora i Eleonory Parnickich do rodziny Banasiów (prefaced and edited by Piotr Gorliński-Kucik). Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 189-223. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.13

Piotr Gorliński-Kucik 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3733-4023
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).