Zniewolone przez pracę czy dzięki pracy uwolnione? [dot. A. Urbanik-Kopeć: Anioł w domu, mrówka w fabryce]

Kasper Pfeifer
https://orcid.org/0000-0002-6600-3306

Abstrakt

The aim of this critical essay is to analyse social and economic contexts of women’s work at the verge of 19th and 20th centuries. In the essay’s foreground are: 1) the discussion of Polish emancipatory discourses, the relation of liberal feminists to working class women; as well as 2) the characteristics of the reproductive work performed by women in the era of industrial revolution along with the impact the industrialization had on transformations of the ways genders were perceived. The article also touches upon the emancipatory role played by the factory – an attempt was made to answer the question: To what extent the commercialization of women’s work due to industrial revolutions allowed women to escape the shackles of patriarchy, and to what extent it contributed to their further entanglement in the network of dependency.


Słowa kluczowe

feminism; industrial revolution; proletariat; patriarchy; female industrial workers

Daszyńska-Golińska Zofia, 1920: Przyczynki do kwestji robotniczej w Polsce. Warszawa: nakł. Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.
Faludi Susan, 2013: Reakcja: niewypowiedziana wojna przeciw kobietom. Przeł. Anna Dzierzgowska. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
Federici Silvia, 2017: Kapitał a płeć. Przeł. Jakub Krzeski, Anna Piekarska. „Praktyka Teoretyczna”, nr 3 (25).
Hartmann Heidi, 2009: Nieszczęśliwe małżeństwo marksizmu i feminizmu. W stronę bardziej postępowego związku. Przeł. Małgorzata Chmiel, Katarzyna Szumlewicz. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. [Online] http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0101hartmann1979.pdf [27.05.2019].
Hobsbawm Eric, 2015: Wiek imperium 1875–1914. Przeł. Marcin Starnawski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Hooks Bell, 2013: Teoria feministyczna: od marginesu do centrum. Przeł. Ewa Majewska, Ewa Klekot. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Humm Maggie, 1993: Słownik teorii feminizmu. Z jęz. ang. przeł. Bożena Umińska, Jarosław Mikos. Warszawa: Semper.
Kuciel-Frydyszak Joanna, 2018: Służące do wszystkiego. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.
Madejska Marta, 2018: Aleja włókniarek. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Millet Kate, 1982: Teoria polityki płciowej. W: Nikt nie rodzi się kobietą. Wybór, przekł. i wstęp Teresa Hołówka. Warszawa: Czytelnik.
Nossig Felicja, 2018: Ekonomiczna strona kwestii kobiecej. W: Chcemy całego życia: antologia tekstów feministycznych z lat 1879–1939. Wybór Aneta Górnicka-Boratyńska. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
Ostrowska Joanna, 2018: Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


PfeiferK. (2019). Zniewolone przez pracę czy dzięki pracy uwolnione? [dot. A. Urbanik-Kopeć: Anioł w domu, mrówka w fabryce]. Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 227-237. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.14

Kasper Pfeifer  pfeifer.kacper@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6600-3306
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).